altImg

VyhÄladA?vanie

PomA´cky pre vyhÄladA?vanie: NapA­L?te jedno alebo viac slov (celA© slovA?) ktorA© predpokladA?te v popise titulu. Je moLlnA© hÄladaLA aj ÄTasti slov, naprA­klad: Ter* or Kin*. Pri voÄlbe "VL?etky slovA?" a "LogickA? vA?raz" slovo s pravostrannA?m rozL?A­renA­m zadA?vajte v AsvodzovkA?ch! Napr.: "kin*".

  • FrA?za - vyhÄladA? zA?znamy s presnA?m vA?skytom zadanA©ho reLAazca.
  • Ä?ubovoÄlnA© slovo - vyhÄladA? zA?znamy s vA?skytom aspoLˆ jednA©ho zo zadanA?ch slov.
  • VL?etky slovA? - vyhÄladA? zA?znamy s vA?skytom vL?etkA?ch zadanA?ch slov bez ohÄladu na ich poradie.
    ZadA?vajte plnovA?znamovA© slovA? dlhL?ie ako 3 znaky!
  • LogickA? vA?raz - vyLladuje pouLlitie logickA?ch spojok OR a AND (napr. "Ter*" OR King).